سولفات آهن خشک Iron Sulfate سولفات آهن خشک Iron Sulfate
فرمول شيميايي FeSO4,7H2O | FeSO4,4H2O | FeSO4, H2O
درصد ماده موثر 30 | 21-22 | 19-20
شكل فيزيكي پودر
رنگ کرم | سفيد | سبزروشن
بسته بندي 25Kg
کاربرد -