سولفات  سدیم Sodium Sulfate سولفات سدیم Sodium Sulfate
فرمول شيميايي Na2SO4
درصد ماده موثر 27-29 | 30-32
شكل فيزيكي پودر
رنگ سفيد
بسته بندي 25Kg
کاربرد -